Regulamin

Klub Sportowy

Regulamin

§1
Postanowienia ogólne

1. Szachowy sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
2. Szachowy sklep internetowy „Zbigniew Gądor Szachownica”, dostępny pod adresem internetowym www.szachownica.org.pl prowadzony jest w ramach działalności gospodarczej pod firmą „Zbigniew Gądor Szachownica” wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6831918815, REGON 120956725

Zbigniew Gądor Szachownica

Kłaj 157
32-015 Kłaj
tel.518039016
adres e-mail: biuro@szachownica.org.pl

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto.
6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2
Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
a) za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej,
b) poprzez pocztę e-mail na adres dostępny na stronie internetowej,
c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej.
2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep, bądź też, w przypadku zamówień składanych telefonicznie, poprzez wyraźne przyjęcie przez pracownika Sklepu oferty zakupu określonego towaru, złożonej przez Klienta.

5. Sklep zastrzega sobie prawo anulowania realizacji zamówień bez podania przyczyn, a szczególnie w przypadku problemów technicznych i spowodowanych niedostępnością towarów

§3
Płatności

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
• przelew – zapłata następuje przelewem na rachunek bankowy (ING) Sklepu o numerze: 54 1050 1445 1000 0092 7944 3254,
• Przelewy24 – Przelewy online z 324 banków, System płatności mobilnych BLIK
2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.
3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę (wyjątkiem są zakupy z odroczonym terminem płatności – szkoły, urzędy, instytucje).

§4
Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (GLS, UPS, InPost).
2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem lub kartą płatnicza, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

§5
Reklamacje

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura).
2. W przypadku wady towaru Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem wady.
3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem wady. W przypadku, gdy weryfikacja wady wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.
4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia wady, koszty dostawy ponosi Sklep.
5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

§6
Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.
2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.
4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.
5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.
6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.
7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w st. 1 powyżej, w szczególności w zakresie:
d) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu

8. Adres do zwrotu – Zbigniew Gądor „Szachownica”, Kłaj 157, 32-015 Kłaj (Sklep Szachowy – Klub Szachownica)

§7
Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

§8
Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§9
Usługa grawerowania, produkt wykonany na zamówienie

Produkt objęty usługą grawerowania (wykonaną na zlecenie Klienta) lub produkt wykonany na zamówienie Klienta nie podlega zwrotowi w związku z wykonaną personalizacją (Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w st. 1 powyżej, w szczególności w zakresie „świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą”.

§10
Zmiana niektórych przepisów

W nawiązaniu do zmian przepisów w zakresie wystawiania faktur do paragonów (na podst. art. 1 pkt 21 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1520), które weszły w życie od 1 stycznia 2020 r., pragniemy poinformować, że po wystawieniu paragonu nie będzie możliwości zamiany dokumentu sprzedaży na fakturę VAT. Jeżeli nabywca pragnie dokonać zakupu jako podatnik, powinien o tym fakcie poinformować sklep w momencie dokonywania zakupu.

§11
Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy KC i innych ustaw.