Zapisy / kontakt

Klub Sportowy
32-015 Kłaj, Kłaj 157

Adres

+48 518 039 016 (godz.9.00-19.00)

Telefon

biuro@szachownica.org.pl

E-mail

Koszty oraz regulamin zajęć znajduje się poniżej


  • Semestr: 320zł brutto (wrzesień-styczeń lub luty-czerwiec)
  • Semestr (rodzeństwo): 450zł brutto (wrzesień-styczeń lub luty-czerwiec)
  • Miesiące w których występują święta kościelne/państwowe, ferie zimowe, itp. nie ulegają pomniejszeniu opłaty uczestnictwa
  • Kosz zajęć obowiązuje między innymi zajęcia w szkole/przedszkolu (1 raz w tygodniu) oraz dodatkowo klubowe zajęcia, które odbywają się w Domu Kultury w Szarowie (Szarów 346, Gmina Kłaj) w każdy wtorek i środę (sprawdź grafik)
  • Opłaty za zajęcia w lutym (ferie zimowe) nie ulegają zmian. W marcu zajęcia będą wydłużane w celu odrobienia zajęć z ferii
  • Jeżeli z winy klubu/instruktora odbędą się mniej jak 3 zajęcia w miesiącu, wtedy kwota zostaje pomniejszona lub zajęcia zostają odrobione/wydłużone
  • Pierwsze zajęcia są zawsze niezobowiązujące (wliczone są do opłaty w przypadku zdecydowania się na udział w kolejnych zajęciach, natomiast nie wliczane są do opłaty w przypadku rezygnacji po takich zajęciach) – więcej informacji w Regulaminie

  Nr konta:

  • 54 1050 1445 1000 0092 7944 3254

  Tytułem:

  • imię, nazwisko uczestnika, nazwa szkoły/przedszkola lub numer umowy

  80.00 zł brutto – miesięczna opłata + czas trwania zajęć

  • Uczestnictwo w zajęciach w szkole (ok. 45 min)
  • Uczestnictwo w zajęciach w przedszkolu (ok. 35 min)
  • Uczestnictwo w zajęciach popołudniowych-klubowych (ok. 90 min)
  • Uczestnictwo w zajęciach online (turnieje online ok. 120 min)
  • Materiały szkoleniowe, zadania, rysunki, naklejki motywujące
  • Udział w treningowych turniejach stacjonarnych w zajęciach popołudniowych-klubowych (Szarów 346, Dom Kultury)

  120.00 zł brutto – miesięczna opłata dla rodzeństwa + czas trwania zajęć

  • Uczestnictwo w zajęciach szkolnych (ok. 45 min)
  • Uczestnictwo w zajęciach w przedszkolu (ok. 35 min)
  • Uczestnictwo w zajęciach popołudniowych-klubowych (ok. 90 min)
  • Uczestnictwo w zajęciach online (turnieje online ok. 120 min)
  • Materiały szkoleniowe, zadania, rysunki, naklejki motywujące
  • Udział w treningowych turniejach stacjonarnych w zajęciach popołudniowych-klubowych (Szarów 346, Dom Kultury)

  40.00 zł brutto – pojedyncze wejście na zajęcia + czas trwania zajęć

  • Jednorazowe uczestnictwo w zajęciach szachowych (ok. 35-120 min)
  • Dodatkowo można wziąć udział w turnieju online (ok. 120 min)
  • Materiały szkoleniowe, zadania, rysunki, naklejki motywujące

  Czas trwania zajęć:

  • Zajęcia w szkole – ok. 45 min (jeden raz w tygodniu)
  • Zajęcia w przedszkolu – ok 35 min (jeden raz w tygodniu)
  • Zajęcia w klubie – ok. 90 min (2 razy w tygodniu)
  • Turnieje online – ok. 120 min (jeden raz w miesiącu)
  • Turnieje treningowe stacjonarne – ok. 180 min (jeden raz w miesiącu)

  W przypadku zainteresowania zajęciami indywidualnymi lub online prosimy o kontakt telefoniczny/mailowy.

  Więcej informacji pod numerem 518 039 016 lub e-mail biuro@szachownica.org.pl

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

   

  1.1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach, organizowanych przez Szachownicę, jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka, które jest uczestnikiem zajęć. Dokonanie zapisu dziecka i uregulowanie należności za zajęcia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

  1.2. Nie zapoznanie się z regulaminem nie zwalnia od stosowania się do jego postanowień.

  1.3. Zapisując dziecko na zajęcia rodzic/prawny opiekun jest świadomy stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej dziecka.

  1.4. Szachownica oraz instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za drogę dziecka z zajęć do domu oraz z domu na zajęcia.

  1.5. Instruktorzy/pracownicy Szachownicy nie ponoszą odpowiedzialności za zniszczone lub zgubione prywatne rzeczy (telefony, tablety, odtwarzacze itp.), które dziecko/uczestnik zajęć przynosi ze sobą na zajęcia.

  1.6. Za szkody wyrządzone przez dziecko-uczestnika zajęć podczas tych zajęć ponoszą odpowiedzialność rodzic/prawny opiekun.

   

  1. ORGANIZACJA ZAJĘĆ

   

  2.1. W zajęciach organizowanych przez Szachownicę mogą uczestniczyć dzieci, których rodzic/prawny opiekun zapoznał się z regulaminem oraz uregulował opłatę według obowiązującego cennika.

  2.2. Rodzic/prawny opiekun, po zapoznaniu się z regulaminem i zaakceptowaniem go, powinien wypełnić i podpisać umowę uczestnictwa w zajęciach szachowych.

  2.3. Rodzic/prawny opiekun dzieci i osoby towarzyszące nie mogą przebywać na salach bez zezwolenia instruktora prowadzącego zajęcia z uwagi na komfort i bezpieczeństwo wszystkich uczestników zajęć.

  2.4. Rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do punktualnego przyprowadzania swoich dzieci na zajęcia (instruktor ma prawo nie wpuścić dziecka, w przypadku spóźnienia dłuższego niż 15 minut) oraz do punktualnego odbierania ich po zakończeniu zajęć.

  2.5. Obowiązkiem rodzica/prawnego opiekuna dziecka jest informowanie instruktora, przed przystąpieniem do zajęć, o każdorazowej niedyspozycji dziecka, stanie jego zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonanie zajęć.

  2.6. W przypadku braku możliwości odbywania się stacjonarnych zajęć szachowych (kwarantanna uczniów lub instruktora), uczestnicy przechodzą na tryb zdalny.

  2.7. Instruktor, prowadzący zajęcia, ma prawo zwrócić uwagę dziecku, jeżeli jego zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne. Obowiązuje całkowity zakaz biegania po sali gry, poruszania się w miejscach zakazanych przez instruktorów jak np. scena, kuchnia.

  2.8. Uczestnik zajęć, który swoim zachowaniem notorycznie zakłóca przebieg zajęć lub/i swoim zachowaniem naraża innych uczestników zajęć na niebezpieczeństwo może zostać wykluczony z udziału w zajęciach i oddany pod opiekę rodziców przed zakończeniem zajęć.

  2.9. Uczestnik zajęć, który wielokrotnie narusza zasady Regulaminu może zostać wykreślony z listy uczestników.

  2.10. Szachownica nie ma obowiązku podawania powodu rozwiązania umowy uczestnictwa w zajęciach. Taka informacja jest dobrowolna.

  2.11. Obowiązuje zakaz wnoszenia jedzenia na sale i używania telefonów/tabletów podczas zajęć.

  2.12. Szachownica zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu zajęć. Informacja będzie dostarczona do rodzica/prawnego opiekunów telefonicznie w formie sms i na www.facebook.com/szachyklaj tylko w przypadku, gdy dziecko zostało uprzednio zapisane na dane zajęcia.

  2.13. Przebywanie dziecka lub dziecka z rodzicem/prawnym opiekunem na sali bez wiedzy i zgody instruktora jest niedozwolone.

  2.14. Za szkody wyrządzone przez dziecko/uczestnika zajęć odpowiada rodzic/prawny opiekun.

  2.15. Fotografowanie, nagrywanie i filmowanie zajęć bez zgody instruktora jest niedozwolone.

  2.16.  W razie niespełnienia warunków regulaminu przez rodzica/opiekuna prawnego, instruktor ma prawo nie dopuścić dziecka do zajęć.

   

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   

  3.1. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczestniczących w zajęciach Szachownicy zobowiązani są do zapoznawania się z bieżącymi informacjami, podawanymi na stronie https://www.facebook.com/SzachyKlaj/ lub informacjami podawanymi przez instruktora prowadzącego.

  3.2.    Szachownica zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych i zdjęć wykonanych podczas zajęć do celów promocyjnych i informacyjnych, po uprzednim wyrażeniu zgody przez rodzica/opiekuna.

   

  REGULAMIN WYJAZDÓW NA TURNIEJE I ZAWODY SPORTOWE

   

  1. UCZESTNIK ZOBOWIĄZANY JEST

   

  1.1 Dostarczenia pisemnego oświadczenia – zgody rodziców na wzięciu udziału w zawodach (prawnych opiekunów) w określonym przez trenerów/instruktorów terminie.

  1.2 Ubrania się w odzież zapewniającą wygodę i bezpieczeństwo, stosownie do warunków atmosferycznych oraz przygotowanie pomocy wskazanych przez trenera (bilet, aktualna legitymacja szkolna itp.)

  1.3 Zabranie ze sobą drugiego śniadania (np. drożdżówka, owoc, przekąska, woda do picia)

  1.4 Punktualnego stawienia się na miejsce zbiórki.

  1.5 Przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa i kultury osobistej tj.:

  • poruszania się w zwartym szyku prawą stroną chodnika,
  • przekraczania jezdni w miejscu oznaczonym,
  • zachowania szczególnej ostrożności przy wsiadaniu i wysiadaniu ze środków komunikacji,
  • przestrzeganie wytycznych podyktowanych przez opiekunów, trenerów grupy,
  • wsiadania do samochodu (autokaru, pociągu) i wysiadania za zgodą trenera, opiekuna lub osoby transportującej uczestników na zawody sportowe.

  1.6 Niezwłocznego informowania trenerów, opiekunów o ewentualnych dolegliwościach lub złym samopoczuciu.

  1.7 Pozostawiania w czystości miejsc w których przebywał.

  1.8 Przestrzegania regulaminu placówki, obiektu w miejscu pobytu.

   

  1. UCZESTNIKOWI ZABRANIA SIĘ

   

  2.1 Samowolnego oddalania się od grupy,

  2.2 Utrudniania prowadzenia zawodów sportowych (spóźnianie się, łamanie zasad bezpieczeństwa, niewłaściwe zachowanie się w środkach komunikacji)

  2.3 Szachownica nie odpowiada za rzeczy osobiste zawodników zagubione w czasie transportu i w trakcie trwania zawodów sportowych.

  2.4 Miejsce zawodów, termin oraz warunki uczestnictwa podane są dla uczestnika wraz ze Zgodą Rodzica(prawnego opiekuna) na wyjazd przed organizowanym turniejem.

  2.5 Transport na turnieje i zawody sportowe organizowany jest we własnym zakresie. Istnieje możliwość wynajęcia autokaru przy większej liczbie uczestników w przypadku dyspozycyjności opiekunów grupy (rodziców, trenerów, instruktorów).

  2.6 Rodzic/prawny opiekun po wcześniejszym ustaleniu pokrywa koszty transportu dojazdu samochodem (autokarem, pociągiem) na zawody sportowe oraz koszty zapewnienia opieki przez instruktorów/trenerów. Dodatkowym kosztem grupowego wyjazdu na turnieje i zawody szachowe jest obowiązkowe grupowe ubezpieczenie ponoszone przez rodziców/prawnych opiekunów.

  2.7 Każdy uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień regulaminu oraz wytycznych sanitarnych.

  „Klauzula informacyjna RODO”

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej ,,RODO”) informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma: Zbigniew Gądor „Szachownica” o numerze NIP: 6831918815, adres do korespondencji: Szarów 89, 32-014 Brzezie
  • tel.: 518 039 016; e-mail: biuro@szachownica.org.pl
  1. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@szachownica.org.pl
  2. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane w celach związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy oraz związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań, jak również w celu archiwizacji.

   

  Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:

   

  • niezbędność do wykonania umowy,
  • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

   

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

   

  Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

   

  • podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, przy czym podmioty te działają w naszym imieniu na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  • Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.
  • Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane.

   

  Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

   

  • czasu obowiązywania umowy,
  • przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,
  • okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.

   

  Osobie, której dotyczą dane osobowe, przysługuje:

   

  • prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, na warunkach określonych w rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do podpisania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy.

   

  ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA

  Oświadczam, że wyrażam nieodpłatną, nieograniczoną w czasie i co do terytorium zgodę „Szachownicy” na umieszczenie i publikowanie zdjęć oraz materiałów filmowych zawierających wizerunek oraz wypowiedzi dzieci zarejestrowane na zajęciach szachowych, pokazach, ewentach, turniejach itp. w celu propagowania szachów. Zgoda obejmuje publikację wizerunku m.in. na stronach internetowych „Szachownicy”, na ulotkach, plakatach, w bezpłatnym miesięczniku Gminy Kłaj „Samodzielność” i na portalu społecznościowym Instagram/Facebook: www.facebook.com/szachyklaj oraz www.facebook.com/GKlaj, a także na stronach internetowych www.szachownica.org.pl oraz www.klaj.pl