Zapisy / kontakt

Klub Sportowy
32-015 Kłaj, Kłaj 157

Adres

+48 518 039 016 (godz.9.00-19.00)

Telefon

biuro@szachownica.org.pl

E-mail

Grafik, koszty oraz regulamin zajęć poniżej

  Grafik naszych zajęć szachowych dostępny w zakładce “Grafik” 🙂

  Promocja: Wrzesień 2022 opłata: 60 zł brutto

  Cały semestr: 300zł brutto

   

  75.00 zł brutto – miesięczna opłata (szkoła + klub + online)

  • Uczestnictwo w zajęciach szkolnych (ok. 45 min)
  • Uczestnictwo w zajęciach klubowych (ok. 50-75 min)
  • Uczestnictwo w zajęciach online (turnieje online na stronie chess.com, ok. 120 min)
  • Materiały szkoleniowe, zadania, rysunki, naklejki motywujące
  • Zajęcia prowadzone w grupach do +/- 12 osób
  • Udział w treningowych turniejach stacjonarnych w klubie

  65.00 zł brutto – miesięczna opłata (przedszkole + klub + online)

  • Uczestnictwo w zajęciach w przedszkolu (ok. 35 min)
  • Uczestnictwo w zajęciach w klubie (ok. 50-75 min)
  • Uczestnictwo w zajęciach online (turnieje na stronie chess.com, ok. 120 min)
  • Materiały szkoleniowe, zadania, rysunki, naklejki motywujące
  • Zajęcia prowadzone w grupach do +/- 10 osób
  • Udział w treningowych turniejach stacjonarnych w klubie

  90.00 zł brutto – miesięczna opłata dla rodzeństwa (szkoła + klub + online)

  • Uczestnictwo w zajęciach szkolnych/przedszkolnych (ok. 45 min/35min)
  • Uczestnictwo w zajęciach klubowych (ok. 50-75 min)
  • Uczestnictwo w zajęciach online (turnieje na stronie www.chess.com, ok. 120 min)
  • Materiały szkoleniowe, zadania, rysunki, naklejki motywujące
  • Zajęcia prowadzone w grupach do +/- 12 osób
  • Udział w treningowych turniejach stacjonarnych w klubie

  60.00 zł brutto – miesięczna opłata za naukę online

  • Zajęcia prowadzone na platformie ZOOM/Skype/Twitch.tv
  • Pomoc w utworzenie konta na stronie chess.com i dołączenie do klubu online “Szachownica Kłaj”
  • Turnieje wewnętrzne na stronie chess.com
  • Nagrywanie wykładów online do ponownego odtworzenia
  • Turnieje otwarte z zaprzyjaźnionymi klubami szachowymi
  • Zadania i materiały szkoleniowe przesyłane dla zainteresowanych za pomocą e-mail

  Uwaga! W zajęciach online pierwszeństwo mają osoby, które nie mogą skorzystać z zajęć stacjonarnych. Zajęcia te wymagają zatwierdzenia uczestnictwa przez instruktora prowadzącego, dlatego osoby zainteresowane proszone są o kontakt z prowadzącym w celu uzyskania dostępu do wykładów

  75.00 zł brutto – miesięczna opłata (klub + online + turnieje treningowe)

  • Uczestnictwo w zajęciach klubowych (ok. 50-100 min)
  • Uczestnictwo w zajęciach online (turnieje online na stronie chess.com, ok. 120 min)
  • Materiały szkoleniowe, zadania, rysunki, naklejki motywujące
  • Zajęcia prowadzone w grupach do +/- 10 osób
  • Udział w treningowych turniejach stacjonarnych w klubie

  40.00 zł brutto – pojedyncze wejście na zajęcia (klub/szkoła/przedszkole/online)

  • Jednorazowe uczestnictwo w zajęciach szachowych (35-100 min)
  • Dodatkowo można wziąć udział w turnieju online na stronie chess.com, ok. 120 min
  • Materiały szkoleniowe, zadania, rysunki, naklejki motywujące
  • Zajęcia prowadzone w grupach do +/- 12 osób

   

  Czas trwania zajęć:

  • Zajęcia w szkole – 45-60 min
  • Zajęcia w przedszkolu – 30-40 min
  • Zajęcia w klubie – 50-120 min
  • Zajęcia online – 30 min
  • Turnieje online – 120 min
  • Turnieje treningowe stacjonarne – 3h
  • Zajęcia indywidualne – 60 min

  W przypadku zainteresowania zajęciami indywidualnymi stacjonarnymi lub online prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy

  Więcej informacji pod numerem 518 039 016 lub e-mail biuro@szachownica.org.pl

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

   

  1.1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach, organizowanych przez Szachownicę, jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka, które jest uczestnikiem zajęć. Dokonanie zapisu dziecka i uregulowanie należności za zajęcia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

  1.2. Nie zapoznanie się z regulaminem nie zwalnia od stosowania się do jego postanowień.

  1.3. Zapisując dziecko na zajęcia rodzic/prawny opiekun jest świadomy stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej dziecka.

  1.4. Szachownica oraz instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za drogę dziecka z zajęć do domu oraz z domu na zajęcia.

  1.5. Instruktorzy/pracownicy Szachownicy nie ponoszą odpowiedzialności za zniszczone lub zgubione prywatne rzeczy (telefony, tablety, odtwarzacze itp.), które dziecko/uczestnik zajęć przynosi ze sobą na zajęcia.

  1.6. Za szkody wyrządzone przez dziecko-uczestnika zajęć podczas tych zajęć ponoszą odpowiedzialność rodzic / prawny opiekun.

  1.7. Instruktorzy/pracownicy Szachownicy mają obowiązek dezynfekować sprzęt szachowy po każdej grupie uczestniczącej w zajęciach, zapewnienie uczestnikom płynu do dezynfekcji dłoni oraz przewietrzenie sali wykładowej po każdej grupie.

   

  1. ORGANIZACJA ZAJĘĆ

   

  2.1. W zajęciach organizowanych przez Szachownicę mogą uczestniczyć dzieci, których rodzic/prawny opiekun zapoznał się z regulaminem oraz uregulował opłatę według obowiązującego cennika.

  2.2. Rodzic/prawny opiekun, po zapoznaniu się z regulaminem i zaakceptowaniem go, powinien wypełnić i podpisać umowę uczestnictwa w zajęciach szachowych oraz podpisać oświadczenie w związku z zapobieganiem zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 dołączoną do umowy.

  2.3. Rodzic/prawny opiekun dzieci i osoby towarzyszące nie mogą przebywać na salach bez zezwolenia instruktora prowadzącego zajęcia z uwagi na komfort i bezpieczeństwo wszystkich uczestników zajęć.

  2.4. Rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do punktualnego przyprowadzania swoich dzieci na zajęcia (instruktor ma prawo nie wpuścić dziecka, w przypadku spóźnienia dłuższego niż 15 minut) oraz do punktualnego odbierania ich po zakończeniu zajęć.

  2.5. Obowiązkiem rodzica/prawnego opiekuna dziecka jest informowanie instruktora, przed przystąpieniem do zajęć, o każdorazowej niedyspozycji dziecka, stanie jego zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonanie zajęć.

  2.6. W przypadku braku możliwości odbywania się stacjonarnych zajęć szachowych (kwarantanna uczniów lub instruktora), uczestnicy przechodzą na tryb zdalny.

  2.7. Instruktor, prowadzący zajęcia, ma prawo zwrócić uwagę dziecku, jeżeli jego zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne. Obowiązuje całkowity zakaz biegania po sali gry, poruszania się w miejscach zakazanych przez instruktorów jak np. scena, kuchnia.

  2.8. Uczestnik zajęć, który swoim zachowaniem notorycznie zakłóca przebieg zajęć lub/i swoim zachowaniem naraża innych uczestników zajęć na niebezpieczeństwo może zostać wykluczony z udziału w zajęciach i oddany pod opiekę rodziców przed zakończeniem zajęć.

  2.9. Uczestnik zajęć, który wielokrotnie narusza zasady Regulaminu może zostać wykreślony z listy uczestników.

  2.10. Obowiązuje zakaz wnoszenia jedzenia na sale i używania telefonów/tabletów podczas zajęć.

  2.11. Szachownica zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu zajęć. Informacja będzie dostarczona do rodzica/prawnego opiekunów telefonicznie w formie sms i na www.facebook.com/szachyklaj tylko w przypadku, gdy dziecko zostało uprzednio zapisane na dane zajęcia.

  2.12. Przebywanie dziecka lub dziecka z rodzicem/prawnym opiekunem na sali bez wiedzy i zgody instruktora jest niedozwolone.

  2.13. Za szkody wyrządzone przez dziecko/uczestnika zajęć rodzic/prawny opiekun/pełnoletni uczestnik odpowiada finansowo.

  2.14. Fotografowanie, nagrywanie i filmowanie zajęć bez zgody instruktora jest niedozwolone.

  2.15.    W razie niespełnienia warunków regulaminu przez rodzica/opiekuna prawnego, instruktor ma prawo nie dopuścić dziecka do zajęć.

   

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   

  3.1. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczestniczących w zajęciach Szachownicy zobowiązani są do zapoznawania się z bieżącymi informacjami, podawanymi na stronie https://www.facebook.com/SzachyKlaj/ lub informacjami podawanymi przez instruktora prowadzącego.

  3.2.    Szachownica zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych i zdjęć wykonanych podczas zajęć do celów promocyjnych i informacyjnych, po uprzednim wyrażeniu zgody przez rodzica/opiekuna.

   

  REGULAMIN WYJAZDÓW NA TURNIEJE I ZAWODY SPORTOWE

   

  1. UCZESTNIK ZOBOWIĄZANY JEST

   

  1.1 Dostarczenia pisemnego oświadczenia – zgody rodziców na wzięciu udziału w zawodach (prawnych opiekunów) w określonym przez trenerów/instruktorów terminie.

  1.2 Ubrania się w odzież zapewniającą wygodę i bezpieczeństwo, stosownie do warunków atmosferycznych oraz przygotowanie pomocy wskazanych przez trenera (bilet, aktualna legitymacja szkolna itp.)

  1.3 Zabranie ze sobą drugiego śniadania (np. drożdżówka, owoc, przekąska, woda do picia)

  1.4 Punktualnego stawienia się na miejsce zbiórki.

  1.5 Przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa i kultury osobistej tj.:

  • poruszania się w zwartym szyku prawą stroną chodnika,
  • przekraczania jezdni w miejscu oznaczonym,
  • zachowania szczególnej ostrożności przy wsiadaniu i wysiadaniu ze środków komunikacji,
  • przestrzeganie wytycznych podyktowanych przez opiekunów, trenerów grupy,
  • wsiadania do samochodu (autokaru, pociągu) i wysiadania za zgodą trenera, opiekuna lub osoby transportującej uczestników na zawody sportowe.

  1.6 Niezwłocznego informowania trenerów, opiekunów o ewentualnych dolegliwościach lub złym samopoczuciu.

  1.7 Pozostawiania w czystości miejsc w których przebywał.

  1.8 Przestrzegania regulaminu placówki, obiektu w miejscu pobytu.

   

  1. UCZESTNIKOWI ZABRANIA SIĘ

   

  2.1 Samowolnego oddalania się od grupy,

  2.2 Utrudniania prowadzenia zawodów sportowych (spóźnianie się, łamanie zasad bezpieczeństwa, niewłaściwe zachowanie się w środkach komunikacji)

  2.3 Szachownica nie odpowiada za rzeczy osobiste zawodników zagubione w czasie transportu i w trakcie trwania zawodów sportowych.

  2.4 Miejsce zawodów, termin oraz warunki uczestnictwa podane są dla uczestnika wraz ze Zgodą Rodzica(prawnego opiekuna) na wyjazd przed organizowanym turniejem.

  2.5 Transport na turnieje i zawody sportowe organizowany jest we własnym zakresie. Istnieje możliwość wynajęcia autokaru przy większej liczbie uczestników w przypadku dyspozycyjności opiekunów grupy (rodziców, trenerów, instruktorów).

  2.6 Rodzic/prawny opiekun po wcześniejszym ustaleniu pokrywa koszty transportu dojazdu samochodem (autokarem, pociągiem) na zawody sportowe oraz koszty zapewnienia opieki przez instruktorów/trenerów. Dodatkowym kosztem grupowego wyjazdu na turnieje i zawody szachowe jest obowiązkowe grupowe ubezpieczenie ponoszone przez rodziców/prawnych opiekunów.

  2.7 Każdy uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień regulaminu oraz wytycznych sanitarnych.